Biệt thự Hòn Thơm nằm ở chuỗi địa điểm vui chơi giải trí Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley kiến tạo. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc hiếm có bậc nhất. Không chỉ “mang nét độc đáo vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn xứng đáng là trạm dừng chân hoàn hảo để cảm nhận hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được xem như minh chứng cho sự sáng tạo, cái nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp cơ hội đầu tư đầu tư an toàn và cơ hội đêm đến lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư trong nước. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS