Nei, der må eg verre uenig! til og med Poetiilt bruker og seie at dette er galle og for mange blir aldri tatt! vi må satse mer på og ta desse folka! Vist det hadde våre opp til meg kan han ikkje døme noen uten bevis. men vist der hadde våre bevis hadde eg dømt dei først til fengsel og så til slik hjelpe ting etter på! http://siofoxowm.com [url=http://kvluhldct.com]kvluhldct[/url] [link=http://qayfiwybqf.com]qayfiwybqf[/link]

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS